Asemi, laburando mucho

Como se sufrio hoy, pero...


Kiko(2007)
Matt Groening
Posted by Picasa